Pages

मिथिलाक पर्यायी नाँवसभ

मिथिलाभाषाक (मैथिलीक) बोलीसभ

Friday, 25 March 2016

पद्य - ‍१६‍९ - मएना (बाल कविता)

मएना (बाल कविता)
पीयर लोल  आ  पीयर टाङ्गक,
चिड़ै    नाम    छै    मएना ।
दाना   चुनबा   लेल    आबैए,
कुदकए-फुदकए  भरि अङ्गना ।।

देह  ओकर   भूरा  रङ्गक  छै,
माथ   आ   नाङ्गरि   कारी ।
मनुखक   डऽर   लेशमात्रे   टा,
ढीठ    चिड़ै    बड़    भारी ।।

बगरा बिलटल,  आब रहल  बस,
घर - आङ्गन  कौआ - मएना ।
इएह  चिड़ै  दू   बाँचल  जकरा,
चीन्हए     पहिने      नेना ।।

एकरहि  एक   विशेष   प्रजाति,
छी   नाम   पहाड़क मएना*
एकरा    सभसँ    छी   अलगे,
मैथिलीक     पहाड़ी मएना ।।

ओ  जे  पहाड़ केर मएना  से,
अपना   दिशि   कहाँ   भेटैए ?
एहि   साधारण  मएनासँ   ओ,
एकदम    भिन्न     लागैए ।।

ओना  विश्वमे  मएना  केर  छै,
बहुतहि      विषम     समूह ।
अपना   दिशि   एहने    भेटैछ,
सभ   जातिक   चर्च   दुरूह ।।*


संकेत आ किछु रोचक तथ्य -

* - अंग्रेजीक केर HILL MYNA हिन्दी अनुवाद थिक पहाड़ी मैना । परञ्च मैथिलीमे पहाड़ी मएना एकटा आन चिड़ै लेल प्रयुक्त होइत अछि जकरा हिन्दीमे पीलक कहल जाइत अछि । हिन्दीक पीलक चिड़ै लेल मैथिली नाम पहाड़ी मएना मएनाक प्रकार होयबाक कारण नञि अपितु मएना सदृश आकार - सुकार होयबाक कारण पड़ल अछि; तेँ एकरा अनुवाद नञि बूझि रूढ़िसंज्ञक शब्द बूझबाक चाही । अंग्रेजीक HILL MYNA लेल मैथिली अनुवाद पहाड़ी मएना नञि कऽ जञो पहाड़ीक मएना या पहाड़क मएना कएल जाए तँऽ बेशी उपयुक्त होयत आ कोनहु भ्रमसँ बाँचल रहत । एहि ठाम हम सएह कएल अछि । HILL MYNA केर जैववैज्ञानिक नाँओ Gracula religiosa अछि । ई अपना दिशि नञि भेटैत अछि ।

* - व्यापक रूपसँ स्टॉर्लिङ्ग कुलक (Starling family or Family - Sturnidae) सभ जातिक (लगभग ३० टा जाति) चिड़ैकेँ मएना मानल गेल अछि । हर तरहक मएनाक वर्णन एहि ठाम सम्भव नञि, तेँ मात्र देशी मएना (जे कि अपना ओहि ठाम सालो भरि रहैछ) केर वर्णन कएल गेल अछि ।मैथिली पाक्षिक इण्टरनेट पत्रिका विदेह केर ‍197म अंक (‍01 मार्च 2016) (वर्ष 9, मास 99, अंक ‍197) केर बालानां कृते स्तम्भमे प्रकाशित ।


No comments:

Post a Comment